كلاس های متفرقه
پیش دانشگاهی ریاضی
سوم ریاضی
دوم ریاضی
پیش دانشگاهی تجربی
سوم تجربی
دوم تجربی
پیش دانشگاهی انسانی
سوم انسانی
دوم انسانی
سوم راهنمایی
دوم راهنمایی
اول راهنمایی
اول دبیرستان
ترکیب وصفی
 دوشنبه 19 دی 1390  مشاهده  :17 مرتبه
این مطلب راجع به درس 5 کتاب عربی 2 است و مباحث آن کمی بالاتر از سطح کتاب درسی است
قواعد صرف
 دوشنبه 15 آذر 1389  مشاهده  :924 مرتبه
صرف در لغت یعنی تغییر دادن اشکال و علت تغییر آن